(+34) 689 500 097 joan@belians.cat

Política de privacitat i protecció de dades

Exercici de drets.

Aquesta web www.belians.cat, compleix amb la normativa de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent).

Sóc Joan Puig, director i gerent de Cal Ponç de Belians. Som autors d’aquest web, amb domicili social a Cal Ponç de Belians, S/N 08699 Vallcebre (Barcelona) i pots contactar amb nosaltres enviant-nos un email a info@belians.cat. Tel: +34 689 500 097.

Dades personals.

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), l’informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d’aquests, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat, degudament notificats en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment del que estableix l’esmentada LOPD i en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l’informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat mitjançant el telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Igualment, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents:

  1. El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma.
  2. El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

En www.belians.cat ni es ven ni es lloga la informació personal a tercers.

Informació no personal emmagatzemada automàticament.

Quan s’accedeix a aquest lloc web, es pot, automàticament, (és a dir, sense registre previ) recollir la informació que no és personalment identificable (per exemple, el tipus de navegador d’Internet i el sistema operatiu emprat, el nom de domini del lloc web d’origen; el nombre de visites, temps mitjà de visita al nostre web, pàgines visitades). Es pot emprar aquesta informació per mesurar la utilització del lloc web i millorar el seu contingut.

Qualitat de les dades.

Vostè serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant Cal Ponç de Belians de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que vostè faciliti dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment, respondrà personalment davant Cal Ponç de Belians, els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si s’escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

Cal Ponç de Belians no recull dades de persones menors de 18 anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de 18 anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d’aquests, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d’aquesta circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 4.3 de la LOPD, vostè es compromet a comunicar a Cal Ponç de Belians  els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

Ús de cookies.

Et recordem que l’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies, que com bé saps és informació que s’emmagatzema en el teu navegador per facilitar la navegació. Pots consultar la nostra política de cookies aquí.

Hiperenllaços.

Els hiperenllaços continguts en aquest lloc web poden redirigir a pàgines web de tercers. Cal Ponç de Belians  no assumeix cap responsabilitat sobre les polítiques de privacitat, el contingut o els serveis que poguessin aparèixer o prestar-se en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que, en cap cas, impliquen cap relació entre www.belians.cat i les persones o entitats titulars dels continguts o titulars d’aquests llocs web.

Seguretat de les dades.

Cal Ponç de Belians es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.